Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Poczuj Ciało - studio pilates - Warszawa
pilates warszawa, studio świadomej pracy z ciałem
351154
page-template-default,page,page-id-351154,cookies-not-set,eltd-cpt-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 t.j. z późn. zm.) i określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL www.poczujcialo.pl (dalej: „Serwis”).
2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest: Poczuj Ciało spółka z o.o., wpisana do KRS pod nr 0001053191, pod adresem Żanęcin 73, 05-462 Wiązowna, NIP: 5322106422, REGON: 52614453600000, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@poczujcialo.pl (dalej „Usługodawca”).

2. DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu, użyte poniżej pojęcia oznaczają:
1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
2. Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
3. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w §6 Regulaminu, w celu korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji;
4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy;
5. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: http://www.poczujcialo.pl
6. Strony – to Użytkownik oraz Usługodawca
7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta przez i pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
8. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji;
9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w §4 Regulaminu. Usługi mogą mieć charakter nieodpłatny lub płatny.
10. Usługodawca – Poczuj Ciało spółka z o.o., wpisana do KRS pod nr 0001053191, pod adresem Żanęcin 73, 05-462 Wiązowna, NIP: 5322106422, REGON: 52614453600000, z którą można kontaktować się pod adresem email: kontakt@poczujcialo.pl.
11. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, korzystająca z Serwisu lub z Usług płatnych w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska
zgodę przedstawiciela ustawowego.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej i zatwierdzenia kliknięciem stosownego adresu URL Serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z linków odwołujących do Serwisu z innych serwisów internetowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu z zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
4. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług odpłatnych dostępnych w Serwisie następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę odpłatną, co następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie i na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności Serwisu w następujących przypadkach:
i. w okresach wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik;
ii. w okresach awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich;
iii. w okresie prac serwisowych.
6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do:
i. przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczonych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego;
ii. zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
iii. zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie.
2. Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są każdorazowo przez Usługodawcę w Serwisie.
3. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w treści Materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnianych w Serwisie, podmiany plików do pobrania, a także częściowego lub całkowitego usunięcia z Serwisu publikowanych Materiałów.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w dowolnym czasie opłat od dowolnych Usług dostępnych w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
7. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczenia Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie.
8. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych stron internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prawidłowości działania Serwisu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy.

5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
i. Posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
ii. dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze wersje przeglądarek mogą nie być
kompatybilne z Serwisem;
iii. posiadanie konta poczty e-mail;
iv. włączona obsługa Javascript plików „cookies”.
2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje testowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce prywatności.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi.
4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Użytkownika pytania związane z określoną tematyką dostępną w Serwisie, za wyjątkiem pytań dotyczących Usług odpłatnych, za które Użytkownik dokonał zapłaty.
5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres email, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swojego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w §1
ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażowych.

7. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ODPŁATNYCH

1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
3. Opłata za daną usługę jest podana w polskich złotych bez podatku od towarów i usług (VAT). Opłata wskazana dla danej Usługi jest wiążąca od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
4. Sposoby wnoszenia opłaty za daną usługę są każdorazowo określane w Serwisie.
5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika.
6. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem Integratora Płatności Paynow, obsługiwanego przez: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, KRS 0000025237, NIP 5260215088
7. Płatności za pośrednictwem Integratora Płatności Paynow, w zależności od jego dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tego sposobu płatności przez obsługujące go podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu, o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemu; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Paynow przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
8. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikowi odpowiedni formularz transakcji.
9. W razie wniesienia przez Użytkownika opłaty wyższej niż określona dla danej Usługi odpłatnej na stronach Serwisu, Usługodawca zwróci nadwyżkę Użytkownikowi.
10. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Użytkownika.
11. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę bez VAT, zobowiązany jest podać Usługodawcy wszelkie prawidłowe dane wymagane do wystawienia faktury bez VAT niezwłocznie po dokonaniu przelewu lub podczas rezerwacji terminu Usługi, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.).
2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspomniane prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli.
3. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnienie, modyfikowanie, publiczne
odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki w social media, na forach internetowych itd.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzoną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

10. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres Usługodawcy, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na
adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.
7. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenie umów o świadczenie Usług w przypadku, gdy Użytkownik korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług odpłatnych. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych
Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi odpłatnej, jeżeli Użytkownik zamówił Usługę odpłatną po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i zaprzestaniu świadczenia takiej Usługi na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2023 r.
2. Usługodawca w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług. Usługodawca poinformuje Użytkowników o powyższym., w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie.
4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
7. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw.