Regulamin studia - Poczuj Ciało - studio pilates - Warszawa
pilates warszawa, studio świadomej pracy z ciałem
351159
page-template-default,page,page-id-351159,cookies-not-set,eltd-cpt-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Regulamin studia

WSTĘP

 

Studio Ruchu Poczuj Ciało prowadzi Poczuj Ciało spółka z o.o., mieszcząca się w Wiązownie 05-462, Żanęcin 73, KRS 0001053191, NIP 5322106422, Regon 52614453600000 .

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, określa prawa oraz obowiązki stron w zakresie korzystania z usług Studia Ruchu Poczuj Ciało, zwanego dalej “Studiem”, “Studiem PC” lub “PC” z siedzibą w przy ul. Rzymskiej 22/1, 03-976 Warszawa.
 2. Studio Ruchu Poczuj Ciało jest obiektem sportowym, w którym znajdują się: hol, gdzie w wyznaczonych miejscach zostawia się okrycia wierzchnie i buty; biuro, przebieralnia, WC, pomieszczenie socjalne, sala do zajęć grupowych, sala do treningów personalnych zwanymi dalej „pomieszczeniami klubu” znajdującymi się w budynku przy ul. Rzymskiej 22/1, 03-976 Warszawa.
 3. Z oferty Studia Ruchu Poczuj Ciało można korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Klient Studia Ruchu Poczuj Ciało – osoba, która wniosła opłatę za jednorazowe wejście lub kupiła karnet.
  2. Karnet – rodzaj usług świadczonych przez Studio Ruchu Poczuj Ciało określony w cenniku Studio Ruchu Poczuj Ciało. Za jego zakup pobierana jest jednorazowa opłata.
  3. Kwestionariusz osobowy – dokument, który wypełnia Klient podczas pierwszej wizyty w Studiu.

 

 • 2 ZAKRES USŁUG STUDIA RUCHU POCZUJ CIAŁO

 

 1. Studio Ruchu Poczuj Ciało świadczy usługi rekreacyjno-sportowe takie jak zajęcia grupowe zorganizowane oraz treningi personalne.

 

 • 3 KARNETY STUDIA RUCHU POCZUJ CIAŁO I PŁATNOŚCI

 

 1. Klient Studia może korzystać z usług PC na podstawie wykupionego przez siebie wejścia jednorazowego lub Karnetu za pośrednictwem aplikacji Fitssey, wg specyfikacji zawartej w Cenniku Usług Studia Ruchu Poczuj Ciało (zwanym dalej „Cennikiem”) dostępnym w biurze Studia lub na stronie internetowej Studia (www.poczujcialo.pl).
 2. Karnet PC jest karnetem osobistym i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 3. Wykupiony karnet obowiązuje 30 dni począwszy od daty pierwszych zajęć, o ile nie wskazano inaczej. W tym czasie należy wykorzystać wykupiony limit miejsc. Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 4. Każda rezerwacja zajęć może być odwołana. Na zajęcia grupowe najpóźniej na 10 godzin wcześniej. Na treningi personalne – najpóźniej na 15 godzin wcześniej. W przypadku nieodwołania rezerwacji zostaje ona uznana za odbytą i nie przysługuje możliwość jej odrobienia.
 5. Odwołanie zajęć możliwe jest tylko za pomocą aplikacji Fitssey.
 6. Terminowo odwołane zajęcia można odrobić w trakcie bieżącego wykupionego karnetu. W przypadku nie odrobienia zajęć, one przepadają.
 7. W przypadku rezygnacji z usług Studia przed wygaśnięciem Karnetu, Studio nie zwraca wcześniej uiszczonej z góry opłaty.
 8. Cena wszelkich usług świadczonych przez Studio Ruchu Poczuj Ciało nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

 

 • 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG STUDIA RUCHU POCZUJ CIAŁO – OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 

 1. Przedmioty, z których Klient Studia PC nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w szafkach na odzież zamykanych na klucz, które znajdują się w przebieralni. Studio PC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami, w otwartych lub niewłaściwie zamkniętych szafkach.
 2. Nie ma możliwości zdeponowania dokumentów, pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów w biurze Studia Ruchu Poczuj Ciało. 
 3. Po zakończeniu korzystania z usług Studia, kluczyk do szafki na odzież należy zostawić w drzwiczkach szafki. 
 4. Na terenie Studia Ruchu Poczuj Ciało obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, dopingujących i narkotyków, a także wstępu do pomieszczeń klubu pod wpływem tych środków. Osoby w stanie wskazującym na spożycie tych środków zostaną wyproszone z terenu pomieszczeń studia.
 5. W przypadku podejrzenia, że Klient Studia Ruchu Poczuj Ciało rejestruje, kopiuje programy treningowe, choreografie lub układy w celu wykorzystania ich w innej jednostce komercyjnej, PC zastrzega sobie prawo do zabronienia korzystania z usług PC.
 6. Zabrania się przynoszenia do PC przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wnoszenie na teren pomieszczeń studia mogłoby utrudnić korzystanie z usług studia innym Klientom Studia Ruchu Poczuj Ciało lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w PC, ich życia oraz zdrowia.
 7. Z pomieszczeń oraz urządzeń Studia PC należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktora. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń sportowych bez wiedzy i zgody instruktora.
 8. Na terenie Studia Ruchu Poczuj Ciało obowiązuje zakaz handlu i akwizycji, wszelkie ulotki, materiały reklamowe pozostawione bez uprzedniego pozwolenia zostaną wyrzucone.
 9. Osoby korzystające z usług PC zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz nienaruszenia spokoju i porządku w pomieszczeniach studia, a także niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z jego usług.
 10. W trakcie zajęć grupowych i treningów personalnych Klient zobowiązuje się do słuchania rad i wykonywania poleceń Trenera w celu prawidłowego wykonania ćwiczeń.
 11. Klient Studia Ruchu Poczuj Ciało korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem PC żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług studia, chyba że zostało to spowodowane przez Studio PC w sposób zawiniony.
 12. PC nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu Klientów Studia Ruchu Poczuj Ciało, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji.

 

 • 5 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

 1. Klient Studia Ruchu Poczuj Ciało przebywający na terenie pomieszczeń klubu, zobowiązany jest do noszenia sportowego ubioru. Po Studiu chodzi się w skarpetkach, a obuwie zostawia w wyznaczonym miejscu w holu. 
 2. Klient Studia PC powinien posiadać i używać osobisty ręcznik na salach ćwiczeń. 
 3. Po każdych zajęciach należy odłożyć maty w przeznaczonym  do tego miejscu.
 4. Korzystający z usług Studia Ruchu Poczuj Ciało zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystanie z usług PC. Studio zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu pomieszczeń studia osób naruszających wymienione powyżej zasady.
 5. Na terenie pomieszczeń klubu obowiązuje zakaz żucia gumy oraz wnoszenia szklanych bądź otwartych pojemników.
 6. Studio Ruchu Poczuj Ciało zastrzega prawo do zamknięcia pomieszczeń studia bez podania przyczyn w szczególności z powodu prowadzonych prac remontowych lub zajścia nagłych nieprzewidzianych sytuacji. W takich przypadkach ważność karnetu przedłuża się o ilość dni przez które Studio było zamknięte.
 7. Studio PC zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podawania przyczyn ich odwołania.
 8. Studio Ruchu Poczuj Ciało zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych, zmiany instruktora prowadzącego zajęcia bez podawania przyczyn zmiany.
 9. Wszystkie zajęcia grupowe trwają 55-60 min.
 10. Treningi personalne trwają 55-60 min.
 11. Na każde zajęcia grupowe obowiązują zapisy, których można dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze klubu.
 12. Na każde zajęcia grupowe Klient PC rezerwuje sobie miejsce. 
 13. Klient Studia PC jest zobowiązany przychodzić na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po ich rozpoczęciu.
 14. Na zajęcia grupowe mogą uczęszczać tylko osoby pełnoletnie. Osoba, która ukończyła 16 lat, musi przedstawić na piśmie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 
 15. Gdy na trening personalny chce przyjść osoba niepełnoletnia, decyzję o jej przyjęciu podejmuje instruktor indywidualnie. 
 16. Studio PC jest uprawnione do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych, a co za tym idzie również do niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów. Akceptacja Regulaminu poprzez wykupienie Karnetu lub opłacenie wejścia jednorazowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie teraz i w przyszłości zdjęć i filmów przedstawiających wizerunek Klienta i umieszczanie ich w mediach społecznościowych.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Studia Ruchu Poczuj Ciało jak również propozycje nowych form zajęć mogą być wysyłane na adres e-mail: kontakt@poczujcialo.pl.
 2. Aktualny Cennik jest dostępny w przebieralni studia oraz na stronie internetowej www.poczujcialo.pl
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniony Klientom Studia PC na tablicy w przebieralni studia oraz w biurze studia.
 4. Zmiany Regulaminu oraz Cennika podaje się do wiadomości poprzez udostępnienie aktualnej treści w biurze studia PC i na tablicy informacyjnej w przebieralni studia. Klienci Studia Ruchu Poczuj Ciało zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi aktualizacji Regulaminu i Cennika oraz dostosowywania się do nich.
 5. Klient dokonując zakupu usług Studia Ruchu Poczuj Ciało zgadza się na wszystkie postanowienia Regulaminu.
 6. Klient ma prawo złożyć Reklamację w formie pisemnej i wysłać je pocztą na adres Studia PC, na adres email kontakt@poczujcialo.pl lub złożyć ją osobiście.
 7. Studio Ruchu Poczuj Ciało ma 30 dni od złożenia reklamacji na jej rozpatrzenie.